Že vrsto let uspešno sodelujemo in izvajamo projekte in dejavnosti znotraj izvedbenega kurikula.

Sodelujemo v projektih na državni ravni: 
-  Projekt: Spodbujanje porajajoče se pismenosti v vrtcu.
-  Mentorsko središče in izvedba študijskih srečanj.
-  Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju.
-  Eko vrtec kot način življenja.
-  Inovacijski projekt "Otrok in igra v večjezičnem in medkulturnem okolju" - tuj jezik (ANGLEŠČINA).
-  Kreacija počitka in Ajabiba.
-  Zdravje v vrtcu.
- Varno s soncem.
-  Mali sonček.
- Pasavček
- Varno s soncem.
- Bralna značka: Palček Bralček
Projekti na mednarodni ravni:
-  UNICEF - Potovanje k sebi in okrog sveta ter Punčka iz cunj.

Obogatitvene dejavnosti:
-  Cici knjižnica.
-  Cici folklora.
-  Ustvarjalni ples.
-  Glasbene urice.
-  Gibalne urice in športne dejavnosti.
-  Tečaj drsanja.
-  Dramatizacijske in lutkovne dejavnosti.


PROJEKTI

DEJAVNOSTI

Sodelovanje v programu »Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju«, ki ga vodi in usmerja INŠTITUT ZA ETIKO, ki je bil ustanovljen decembra 2012 pod okriljem Slovenske Akademije Znanosti in Umetnosti – SAZU, s soglasno podporo članstva kot odziv na razmere v naši državi, družbi in širši skupnosti z namenom spodbujanja večje integracije etičnih standardov, vrednot in vrhunskega znanja v slovensko družbo. (http://www.iev.si) Osnovni cilji programa: - Krepitev kompetenc vzgojiteljev in učiteljev za integracijo etike in vrednot v vzgojno izobraževalno delo. - Ozaveščanje in motiviranje otrok in mladostnikov za odločanje in obnašanje, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju. - Krepitev stabilne družbe, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju. Program je usmerjen na delo z otroki, prav tako pa zajema izobraževanje tima varuhov za prenos znanja in praktičnih nasvetov pri izpeljavi dejavnosti v prakso.

Sodelujemo v programu Porajajoča se pismenost v vrtcu / Razvijanje zgodnje pismenosti v vrtcu, kjer poglabljamo in nadgrajujemo znanje na področju porajajoča se pismenost predšolskih otrok. Aktivnosti na ravni države usmerja Zavod Republike Slovenije za šolstvo. Osnovni namen projekta je povečati kakovost VIZ dela na področju jezika in zgodnje pismenosti otrok; najpomembnejši cilj pa ustvarjanje spodbudnega učnega okolja znotraj vrtca, z operativnim ciljem dvigniti zavest o potrebi za izvajanjem večje diferenciacije in individualizacije delovanja v skupinah in strokovnih delavcev.

V starostnem obdobju od 5 do 6 let izvajamo inovacijski projekt "Otrok in igra v večjezičnem in medkulturnem okolju". Strokovno podporo in vodenje IP za zgodnje seznanjanje z angleškim jezikom bo nudil Zvod RS za šolstvo in šport. Vsebinski del bo izhajal iz izvedbenega Kurikula za vrtce in načrtovanja vzgojnega dela v posameznem oddelku, s timskim načrtovanjem strokovnih delavk in izvajalke. Projekt bomo izvajali s celotno skupino otrok v različnih časovnih terminih, poudarek pa bo na spremljanju napredka in učenja otrok iz večkulturnega oz. drugega govornega okolja. Dejavnosti bodo zajemale vsa področja kurikula: gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, matematika in prikritega kurikula: prehrana, odnosi, kulturno higienske privajenosti. Cilj projekta: "Neposredno doživljanje tujega jezika v izvedbenem kurikulu na tak način, da otrok pridobiva pozitivni odnos do tujega jezika v naravnem, igrivem ozračju in da tudi s pomočjo otrokovega lastnega aktivnega sodelovanja v njem vzbudimo veselje do učenja tujega jezika."

(projekt se izvaja v prvem starostnem obdobju) Priprava počitka poteka v našem vrtcu na prijeten način, saj povezuje želje otrok z izbranimi igrami v domiselno in prijazno pripravo otrok na počitek. Ajabiba je lutka, ki jo vsak dan izmenično, raznoliko in ustvarjalno animirata strokovni delavki, za potrebe otrok in umirjen počitek najmlajših otrok v vrtcu.

(projekt se izvaja v drugem starostnem obdobju) Inovacijski projekt omogoča otrokom pestrejšp in raznovrstnejšo ponudbo dejavnosti na vseh področjih predšolske vzgoje v vrtcu v času pred počitkom, med spanjem, med počitkom in po njem. Prav tako omogoča otrokom pravico do načrtovanja, merjenja in vrednotenja ustreznih in želenih dejavnosti v vrtcu, ki potekajo v času počitka – ko eni otroci spijo ali počivajo, drugi pa se igrajo v istem prostoru.Inovacijski projekt je otrokom v vrtcu odprl mnogotere poti za kreiranje počitka in ustvarjanje kreativnih učnik okolij.

Z izpeljavo bomo zasledovali cilje ozaveščanja najmlajših o človekovih predvsem pa otrokovih pravicah, solidarnosti, nediskriminacije, o okoljski problematiki, revščini, socialni izkjučenosti. Pri otrocih bomo spodbujali in krepili humanost ter solidarnost v globalnem pomenu. V vrtcu bomo izvajali dva programa primerna za predšolske otroke: - Potovanje k sebi in okrog sveta - ob dejavnostih bodo otroci pridobivali nova znanja o življenju na drugih kontinentih in državah v razvoju, primerjali in razlikovali pogoje bivanja v različnih življenjskih okoljih. - Punčka iz cunj, ki je simbol akcije in predstavlja konkretnega otroka, ki ga je treba cepiti. Z dejavnostmi bomo spodbujali ozaveščanje in odločanje za dobrodelnost in pomoč s prispevkom za sodelovanje v svetovni kampanji cepljenja otrok proti šestim nalezljivim boleznim. Otroci si razvijajo tudi druge spretnosti (socialna občutljivost, pozornost, ročne spretnosti).

Program poudarja razvijanje pozitivnih vrednot: vzgoja za zdrav način življenja, odgovornost do okolja in za medsebojne odnose. Program dela Eko vrtec predvideva izbiro področja v okviru zgodnjega naravoslovja, izvajanje dejavnosti v tematskih sklopih (odpadki, voda, energija) ter sodelovanje v vsaj enem razpisanem projektu. Delovanje otrok pod vodenjem strokovnih delavcev se bo v programu osredotočalo na pridobivanje izkušenj za ekološko občutljivost in delovanje za trajnostni razvoj. To bomo tudi v tem šolskem letu dosegali z nudenjem možnosti raziskovanja in srečevanja z različnimi problemskimi situacijami v praktičnih dejavnostih s spodbujanjem aktivne vloge otrok.

Kot prejemniki EKO zastave se zavedamo, da ekološke probleme ne moremo reševati zgolj s teorijo, ampak se skušamo z njimi spopasti in jih reševati po svojih močeh. Poskušamo tudi doseči, da bi se vsak izmed nas zavedal, da je odgovoren do narave in okolja, ki je naš življenjski prostor. Ker na obstoj življenja na Zemlji vpliva več dejavnikov, smo se usmerili prav na te dejavnike: - ločeno zbiramo odpadke, predvsem odpadni papir ter izrabljene tonerje in kartuše - varčno uporabljamo energijo in vodo - skrbimo, da z odpadki ne onesnažujemo okolice - odpadno embalažo uporabljamo za različne vzgojne dejavnosti - skrbimo za lastno zdravje z zdravo, uravnoteženo prehrano, dovolj gibanja na prostem, osebno higieno in higieno prostorov - razvijamo moralno-etične vrednote: kulturno vedenje, spoštovanje in medsebojne odnose - spoštljivo in odgovorno se obnašamo do različnih živali, ki bogatijo naš življenjski prostor.

Direkcija RS za ceste - Svet za praventivo in vzgojo v cestnem prometu pripravlja projekt PASAVČEK. Namen je spodbujanje pravilne uporabe otroških varnostnih sedežev med vožnjo v avtomobilu. Osrednja figura projekta je lik Pasavčka, ki na zabaven način opozarja otroke: Red je vedno pas pripet!

Nacionalni inštitut za javno zdravje NIJZ v sodelovanju z enoto Maribor usmerja program "Zdravje v vrtcu". V skupinah bomo izvajali načrtovane vsebine, ki imajo za glavno vodilo zdravje in dobro počutje. Otroci bodo sodelovali, si ogledovali, se pogovarjali in spoznavali aktivnosti in postopke, ki oblikujejo vzorce ter pomagajo pri pridobivanju izkušenj in stališč za varovanje, ohranjanje in vzdrževanje zdravja ter s tem zdravega načina življenja.

Osnovni namen programa je otroke in preko njih tudi njihove starše, opozoriti na pomen pravilne zaščite pred škodljivim delovanjem sončnih žarkov in vzgajati otroke k pravilnemu samozaščitnemu ravnanju.

Z gibanjem otrok zaznava in odkriva svoje telo, preizkuša, kaj telo zmore, doživlja veselje in ponos ob obvladovanju sposobnostih in spretnostih ter gradi zaupanje vase. Gibanje daje otroku občutek ugodja, varnosti, veselja, skratka dobrega počutja. Bistvo gibalno športnega programa Mali sonček ni tekmovanje, temveč igra, pomembno je sodelovanje, skupno gibanje in premagovanje gibalnih nalog, ki temeljijo na medsebojni spodbudi. Stopnje programa se med seboj dopolnjujejo, povezujejo in nadgrajujejo. Gibalni/športni program Mali sonček je namenjen otrokom od drugega do šestega leta starosti. Sestavljen je iz štirih stopenj: Mali sonček –modri: za otroke od 2. do 3. leta starosti Mali sonček –zeleni: za otroke od 3. do 4. leta starosti Mali sonček –oranžni: za otroke od 4. do 5. leta starosti Mali sonček –rumeni: za otroke od 5. do 6. leta starosti.

Poteka kot oblika bralne značke za najmlajše pod okriljem ZPM. Za razvoj otrok je zbliževanje s knjigo, kot pisnim prenosnikom ter zgodnje navajanje na rabo in uporabo knjig, zelo pomembno. Pri spodbujanju jezikovnih zmožnosti je velikega pomena uporaba čim več knjig, slikanic, poslušanja zgodb, pravljic, pesmi ... kar spodbuja in omogoča izvajanje programa.

Sodelovanje v programu Zdravje v vrtcu v šolskem letu 2015/2016 pomeni, da smo skozi celo leto krepili in ohranjali naše zdravje ter zdravje otrok. Ker projekt pomembno prispeva k uresničevanju naše vizije vrtca kot zdravega, varnega in spodbudnega okolja, smo v naše mesečne tematike redno vključevali dejavnosti s katerimi smo pri otrocih krepili zavedanje po skrbi za zdravje.

pdf_ikona

pdf_ikona

Z Mestno občino Maribor (Urad za vzgojo in izobraževanje, zdravstveno, socialno varstvo in raziskovalno dejavnost), kot nosilcem konzorcija, smo vključeni v projekt mobilnosti Erazmus+ Learning to Play. Glavni namen projekta, za katerega so bila pridobljena evropska sredstva, je:

- Nadgrajevanje strokovnih kompetenc zaposlenih na področju vzgoje in izobraževanja
- Nadgrajevanje osebnostnih kvalitete ter veščin: fleksibilnosti, tolerantnosti, sposobnosti
- sporazumevanja v tujem jeziku, odprtosti, soočenja z morebitnimi lastnimi ovirami,
- Poglabljanje znanja tujega jezika na strokovnem področju,
- Pridobivanje sposobnosti povezovanja, prepoznavanja in spoznavanja drugih kultur, navad in življenjskih okolij,
- Krepitev osebnostnih lastnosti strpnosti, sodelovanja in sprejemanja.

pdf_ikona

Projekt Erazmus + pdf_ikona

Knjižna vzgoja bo potekala integrirano v življenje in delo vrtca. Za otroke bomo mesečno pripravljali pravljične urice z obiski v Cici-knjižnici na Cesti zmage ali z obiskom pravljičarke v njihovi enoti. V prostorih knjižnice si otroci lahko knjige izposojajo za domače branje. Delovanje knjižnice, njenega prostora in vsebine bodo dopolnjevale in se z njo prepletale razstave, lutkovne, likovne in druge ustvarjalnice, druženja in igre.

Namenjene so otrokom, ki imajo dobro glasbeno dispozicijo, oziroma tistim, ki radi pojejo in si želijo ustvarjati na pevskem področju. Glasbene urice preraščajo v vaje pevskega zbora. V obliki igre jih izvajajo zborovodkinje, ki so usmerjene v zadovoljevanje naravne vedoželjnosti otrok in hkrati v nadaljnji razvoj njihovih glasbenih sposobnosti. S svojim delovanjem želijo otroke zaposliti na prijeten in zanimiv način, hkrati pa v njih vzbuditi ali vsaj delno pridobiti trajno potrebo po glasbenem doživljanju in izražanju.

Otroci preko igre in lastne dejavnosti razvijajo občutek za ritem in prostor. Skozi gibalno - plesno izkušnjo lažje in svojim razvojnim potrebam najprimerneje zaznavajo ter razumevajo svet okrog sebe. Preko giba se učijo izražanja čustev in razpoloženja, ozaveščajo (kje se giblje, kako se giblje) svoje telo in spoznavajo, da imajo veliko možnosti izražanja z gibom.

Ponuja možnost za spoznavanje z igrami in plesi otroškega ljudskega izročila. Otroška folklora je primerna za otroke predšolskega obdobja, saj jih na primeren, igriv način seznanja z ljudskim izročilom. Omogoča jim učenje sodelovanja in medsebojne pomoči.

Dajejo možnost, da otroci razvijajo likovno ustvarjalnost, hkrati pa oblikujejo celotno svojo osebnost. Likovno ustvarjanje pomaga otroku pri prodiranju v kompleksnost zakonitosti prostora.

Omogočajo vživljanje v doživljajski svet ob vsebini in glasbi. Ustvarjalnost na tem področju spodbuja otroka, da na svoj izjemen način z gibom izrazi vsebino, katera mu je bila predstavljena. Okolje, sredstva in rekviziti mu omogočajo doživeti samega sebe, prostor in okolje na njemu ustrezen način.

Gibanje je potreba, načelo in sredstvo razvoja, saj z gibalnimi aktivnostmi razvijamo telesne sposobnosti, mišljenje, zavedanje, krepimo zdravje ter omogočamo izgradnjo pozitivne in odgovorne celovite osebnosti. Športno dopoldne, vadbene urice in gibalne minutke so oblike aktivnosti, pripravljene, vodene ter izvajane glede na starost/sposobnost otrok. Temu se prilagaja zahtevnost reševanja gibalnih problemov.

Tečaj drsanja se izvaja v Ledni dvorani športnega parka Tabor pod vodenjem Zavoda Športni objekti Maribor. Tečaj je organiziran v treh izvedbah (vsaka enota posebej) za otroke starejših skupin. Pri tem dosledno sledimo načelu enakih možnosti vključevanja v dejavnosti za vse otroke.

EKO HIMNA VRTCA MALI EKOLOG

Živel je majhen ciciban,
je v vrtec hodil dan na dan,
je ljubil vse kar je lepo
in s prijatelji skrbel za to.

Papirko zjutraj čaka ga,
da ciciban mu hrano da.
Pa naj bo barvni ali črno-bel,
Papirko časopisa je vsakega vesel.
Ko je dan, ciciban ni več zaspan
in luči ne potrebuje,
zato jo pridno ugašuje,
da z elektriko varčuje.

Glej, kaj pa tu iz pipe teče?
Ciciban gleda in jezno reče:
»Zdaj varčujmo z našo vodo,
ko je ne bo, nam bo hudo.«
Na igrišču se rad igra,
ker rožica ga vsaka že pozna.
Rožica lepo cveti,
ker ciciban za njo skrbi.

PRAZNOVANJA IN PROSLAVE

Vključevanje otrok v okolje in kulturo v kateri živi, je pomemben del vzgojnega dela, saj jim omogoča razvoj socialnih veščin, spretnosti za vključevanje v skupino, sodelovanje in sobivanje z vrstniki, razvoj državljanskih spretnosti in demokratičnih načel.
Praznovanja, proslave in prireditve so tudi čas za druženje, veselje, zabavo, sproščanje in razvijanje pozitivne samopodobe (ob nastopih), ter spodbujanje in spoštovanje truda vloženega v napore vseh sodelujočih posameznikov, tako otrok kot odraslih.

- PRAZNOVANJE ROJSTNIH DNI
- VESELA JESENSKA PRAZNOVANJA IN TEDEN OTROKA
- PRAZNIČNI DECEMBER
- KULTURNI TEDEN - 8. FEBRUAR
- PUSTOVANJE
- DAN ZEMLJE - 22. APRIL
- PRAZNOVANJE POMLADI IN MATERINSKI DAN
- ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA LETA
- DAN DRŽAVNOSTI

Najpomembnejši rezultat vzgoje je strpnost.
Helen Kelle