Informacije za starše

Domov Informacije za starše
Sodelovanje s starši
Naš vrtec ima poslanstvo in sicer, da z življenjem in delom v njem pomaga staršem pri celoviti skrbi za otroke. S svojo strokovno usposobljenostjo bomo podpora staršem pri vzgoji, razvoju, učenju – pri zagotavljanju dobrih pogojev za celostni in uravnotežen razvoj otrok.

Vzgoja otroka v zdravo in ustvarjalno osebnost je namreč skupna skrb vrtca in družine, zato je zaupno in spoštljivo medsebojno sodelovanje nujno.

Sodelovanje in aktivno vključevanje staršev v življenje vrtca poteka na več načinov:

 • individualni pogovori s strokovnimi delavci pred vstopom otroka v vrtec;
 • skupna srečanja kot so igralne urice, ustvarjalne delavnice, praznovanja, prireditve;
 • pogovorne ure – mesečni poglobljeni pogovori o otroku;
 • oddelčni roditeljski sestanki;
 • predavanja in pogovori s strokovnjaki na določeno temo;
 • vključevanje v skupino med izvajanjem programa.
Oblike sodelovanja s starši
Sodelovanje s starši je pomembno in nenadomestljivo za kakovostno družbeno organizirano predšolsko vzgojo.

Vrtec je dopolnilo in ne nadomestilo pri vzgoji otrok. Starši so partnerji strokovnih delavcev, tako pri vzgojnem procesu kot tudi v organih upravljanja vrtca.

je organ upravljanja, ki ga sestavlja 11 članov: 5 predstavnikov delavcev vrtca, 3 predstavniki staršev in 3 predstavniki ustanovitelja – MOM.
se v vrtcu oblikuje za organizirano uresničevanje interesa staršev. Sestavljen je tako, da imajo starši vsakega oddelka v svetu staršev svojega predstavnika, ki ga izvolijo starši na prvem roditeljskem sestanku oddelka, v katerega je vključen otrok.
 • sestanki za starše na oddelku,
 • pogovorne ure s strokovnima delavkama na oddelku,
 • predavanja za starše v okviru oddelka (z vzgojiteljico, svetovalno delavko ali povabljenim strokovnjakom),
 • delavnice za starše na oddelku ali v okviru enote.
 • izleti,
 • nastopi,
 • praznovanja,
 • prikazi utrinkov vsakodnevnega dela z otroki,
 • sodelovanje v projektih,
 • zaključek šolskega leta.
Pravice staršev in otrok
Vrtec je institucija, ki mora skrbeti za uresničevanje temeljnih otrokovih pravic. V demokratični državi zastopajo otrokove pravice starši oz. njihovi zakoniti zastopniki.

Otrokom, vključenim v javne vrtce, zagotavlja država možnost za optimalen razvoj ne glede na spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost, telesno in duševno konstitucijo itn.; optimalen razvoj vključuje možnost poglobljenega razvoja na določenem področju. Uresničevanje zahteve po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo mora omogočiti organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost ter s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje. Javni vrtci so svetovnonazorsko nevtralni.

Pravice staršev:

 • Starši imajo pravico do vpogleda v programe za predšolske otroke, do obveščenosti o življenju in delu v vrtcu in pravico do zaščite zasebnosti, s poudarkom na varstvu osebnih podatkov.
 • Starši imajo pravico do sodelovanja pri načrtovanju ter organiziranju življenja in dela v vrtcu in skupini, kar jim mora vrtec formalno omogočiti. Pri tem morajo starši upoštevati meje svojega soodločanja in ne smejo posegati v strokovno avtonomnost vrtca.
 • Ob vstopu otroka v vrtec imajo starši pravico in dolžnost postopno uvajati otroka v vrtec. Za način uvajanja se dogovorijo v vrtcu.
 • Starši lahko svoje interese uresničujejo s pomočjo Sveta staršev.
 • Starši so dolžni redno sporočati odsotnost svojega otroka v primeru nalezljive bolezni ali posebnosti zdravstvenega statusa otroka.
 • Starši otroka osebno predajo vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice. V primeru, da prihaja kdo drug po otroka, naj starši oddajo pisno pooblastilo.
Obveznosti staršev
 • Vsi otroci morajo biti pred sprejemom v vrtec zdravniško pregledani pri specialistu zdravniku-pediatru. Potrdilo o pregledu starši oddajo v vrtcu.
 • Starši morajo ob sprejemu otroka v zavod vzgojiteljico opozoriti na posebnosti otrokovega zdravstvenega statusa, če le-ta ni razviden iz zdravniške dokumentacije, zlasti s tistim, ki lahko ogroža njegovo varnost ali varnost drugih otrok.
 • Starši so dolžni posredovati zavodu številko telefona in druge podatke o tem, kje jih je mogoče takoj najti in obvestiti v primeru nepredvidenih dogodkov z otrokom oziroma o dejstvih, za katera je nujno, da jih nemudoma izvedo.
 • Delavci zavoda, morajo otroka osebno sprejeti in ga pri odhodu prepustiti v oskrbo le staršem, drugim polnoletnim osebam pa le, če predložijo pismeno pooblastilo staršev, oziroma v skladu z zakonom.
 • Starši so dolžni voditi v zavod zdravega otroka in brez stvari in predmetov, ki bi lahko ogrozili njegovo zdravje oziroma zdravje in varnost drugih otrok.
 • Starši so se dolžni zanimati za otrokovo vzgojo in razvoj, sodelovati z vzgojiteljicami v korist otroka.Starši so dolžni, da opravijo vsaj en poglobljeni razgovor v šolskem letu.
 • Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli.
 • Redno izpolnjevati finančne obveznosti do vrtca.
 • Sproti obveščati vzgojiteljico o spremembi podatkov o svoji dosegljivosti v času bivanja otroka v vrtcu.
Pravilnik o varnosti otrok
 • Starši se na roditeljskem sestanku in v informativnem kotičku za starše seznanijo z vsebino Pravilnika o varnosti otrok
 • Otrok sme prihajati v vrtec in odhajati iz vrtca le v spremstvu odraslih.
 • Iz vrtca ga smejo odpeljati le starši in druge polnoletne osebe, ki so vpisane na vpisni vlogi otroka.
 • Prihod in odhod otroka morajo starši javiti vzgojnemu osebju.
 • Obleka in obutev naj otroku omogoča varnost, sproščenost, udobje in dobro počutje.
 • V vrtec ni dovoljeno nositi predmetov, ki bi lahko ogrozili varnost in zdravje otrok.
Cilj resnične vzgoje ni le usmerjanje ljudi, da počnejo prave stvari, ampak da uživajo v njih; ne le da postanejo delavni, ampak da vzljubijo delo; ne le, da postanejo učeni, ampak da vzljubijo znanje; ne le, da postanejo čisti, ampak da vzljubijo čistost; ne le, da postanejo pravični, ampak da zahrepenijo po pravici.

John Ruskin