O vrtcu

Domov O vrtcu
Dejavnosti vrtca in vso njegovo organiziranost v sedanji obliki določa ODLOK O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA VRTEC JADVIGE GOLEŽ MARIBOR, ki ga je Mestni svet Mestne občine Maribor sprejel 24. 4. 2009, (objavljeno v Medobčinskem uradnem vestniku št. 12/09) in dopolnil s spremembami 30. 12. 2009 (objavljeno v Medobčinskem uradnem vestniku 34/09) ter dne 12. 10. 2017 (objavljeno v Medobčinskem uradnem vestniku 27/17).
Vrtec Jadvige Golež Maribor je samostojni javni vrtec, ki izvaja javno veljavne programe za predšolske otroke (določi jih Strokovni svet RS za splošno izobraževanje) ter druge naloge in dejavnosti, potrebne za celovito opravljanje javne službe. Strokovna podlaga za delo in cilji predšolske vzgoje so zapisani v nacionalnem dokumentu Kurikulu za vrtce. Nemoteno delovanje in opravljanje zastavljenih nalog je v javnem interesu in ga zagotavlja lokalna skupnost Občina Maribor.
Namen in pomen delovanja vrtca
Temeljna pričakovanja, načela in želje, za katere si bomo zaposleni prizadevali, smo opredelili v naši viziji, ki smo jo oblikovali v programu Šole za ravnatelje v usposabljanju vzgojiteljskih in učiteljskih zborov.

Temeljna naloga vrtca je pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti.

Uresničevanje zahtev po enakih možnostih ni mogoče brez upoštevanja razlik in pravice do izbire in drugačnosti, ki jo omogoča organizacija življenja in dela v vrtcu. Pri otrocih je to povezano z vzgojo za strpnost, solidarnost in odgovornost, s postopnim razvijanjem kritičnega duha, osebnih odločitev in avtonomne presoje.

Kakovost vzgojnega dela zagotavljamo:

 • z izvajanjem kurikula za vrtce,
 • s spreminjanjem notranjosti in zunanjosti vrtca,
 • z dopolnjevanjem kvalitete dnevnega reda s potrebami in bioritmom otrok,
 • z zavzemanjem za ustrezen kader,
 • z vzdrževanjem kakovosti pedagoškega vodenja,
 • z zagotavljanjem materialnih pogojev,
 • z zavzemanjem za pridobitev dodatnih znanj in izobrazbe strokovnih kadrov s stalnim strokovnim spopolnjevanjem.
Letni delovni načrt je osrednji dokument, s katerim vrtec zagotavlja načrtno, organizirano in sistematično uresničevanje temeljnih ciljev predšolske vzgoje, ki so opredeljeni v koncepciji javnih vrtcev v Sloveniji.
Letni delovni načrt določa za vsako šolsko leto vsebino, obseg programe in organizacijo vzgoje in varstva ter pogoje za njegovo izvedbo.
Letni delovni načrt sodi v obvezno dokumentacijo. v njem smo podrobno določili vsebino in organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela. K letnemu delovnemu načrtu je podal mnenje in predloge vzgojiteljski zbor in svet staršev. Sprejel ga je Svet zavoda vrtca.

Pri načrtovanju in pripravi LDN upoštevamo naslednja izhodišča in podlage:

 • zakonske predpise,
 • kurikulum za vrtce,
 • kodeks etičnega ravnanja v vrtcu,
 • Belo knjigo v vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji (2011),
 • dogovore, sklepe, predloge na ravni ustanovitelja,
 • dogovore, sklepe, predloge: roditeljskih sestankov, Sveta staršev, Sveta vrtca,
 • dogovore, sklepe, predloge vzgojiteljskega zbora, strokovnih aktivov,
 • evalvacije dokumentacije vrtca,
 • poročila vodij aktivov, poročila o izvajanju dodatnih ter obogatitvenih dejavnosti,
 • poročilo o realizaciji LDN Vrtca Jadvige Golež Maribor.
Prenos LDN 2019-20

Klik za prenos

Dober in prijazen vrtec z veliko srečnih otrok, zadovoljnimi starši in zaposlenimi, ki bi se dobro počutili, si zaupali in sodelovali med seboj in imeli zagotovljeno prihodnost.
Otrok s ptico predstavlja veselega, razigranega otroka, ki kot ptica svobodno raste, se uči, tvega in se igra … Primarne barve – rdeča, rumena in sekundarna zelena, predstavljajo ravnotežje in skladnost; postavljene so tako, da poudarjajo gibanje. Logotip izžareva radostno otroštvo, ohranjanje zdravja, zadovoljevanje otrokovih potreb… in pozitivna čustva – odprtost, sproščenost, veselje. Izdelek je delo otroka.
Programi
Vrtec Jadvige Golež Maribor je javni vzgojno varstveni zavod, katerega ustanoviteljica je občina Maribor.

V vrtcu ponujamo dnevni program, ki traja 9 ur in je namenjen otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo in obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok.

V dnevnih programih uresničujemo cilje predšolske vzgoje, ki so določeni v Zakonu o vrtcih.

Dnevni ritem v vrtcu
Okvirni dnevni red je v vseh oddelkih enak in ga prilagajamo starosti otrok, letnemu času in vzgojnim dejavnostim.
Vzgojne dejavnosti potekajo preko celega dne, načrtujeta jih vzgojitelj-ica in pomočnik-ca vzgojitelja-ce skladno s kurikulum za vrtce. Prostor in čas sta podrejena vsebinam in ciljem, ki jih načrtujeta.

Ritem življenja v vrtcu:

 • 5.30-8.30 – sprejem otrok, individualna igra v manjših skupinah,
 • 8.30-9.00 – zajtrk,
 • 9.00-10.30 – načrtovanje in spontane aktivnosti preko katerih otroci pridobivajo različno znanje in spretnosti na vseh področjih otrokovega razvoja,
 • 10.30-11.30 – bivanje otrok na prostem, sprehodi, izleti, obiski različnih ustanov,
 • 11.45-12.30 – kosilo,
 • 12.30-12.45 – nega, priprava na počitek,
 • 12.45-14.00 – počitek, umirjene dejavnosti,
 • 14.15-14.45 – malica,
 • 14.45-16.30 – igre in dejavnosti v manjših skupinah, bivanje otrok na prostem, odhod domov.

Otrokom, ki prihajajo v vrtec pred 7.00 uro ponudimo zgodnji zajtrk.
Čas kosila se v prvem starostnem obdobju prilagodi potrebam otrok.

Skupni cilj vseh zaposlenih Vrtca Jadvige Golež Maribor
Zaposleni sledimo skupni viziji, se zavedamo našega poslanstva in vpliva, ki ga imamo na razvijajoče se osebnosti. Zaradi te izjemne vloge se pri delavcih kaže zavzetost in pozitiven odnos do dela, ki ga opravljamo. V našem poklicu in življenju vrtca je zelo velika stopnja soodvisnosti vseh zaposlenih, saj ni uspeha in dobro opravljenega dela brez povezanosti in prispevka vseh, ki smo tukaj za otroke. Delavci zavzeto opravljamo svoje delo, se izobražujemo, izpopolnjujemo in kažemo pripadnost vrtcu in kolektivu. Za zagotavljanje dobrega počutja vseh udeležencev dela in življenja vrtca, za krepitve ter ohranjanju pozitivne klime tudi redno skrbimo in se trudimo.
Aktualna publikacija

Najpomembnejši rezultat vzgoje je strpnost.

Helen Kelle